MMMD-192:大奶眼镜妹初爱宁宁12月无理登场

MMMD-192:大奶眼镜妹初爱宁宁12月无理登场

 暑气温热,弥漫胃口,又兼痢而且泻,虚热上逆,是以不能食也。 再饮白茅根白茅根,拙拟二鲜饮与三鲜饮,用以治吐衄。

俾单用三七三钱捣细,开水送服,两次全愈。心中之神明伤,亦可累及脑气筋。

故其立方,独本《内经》吐血、衄血,责重阳明不降之旨,用大黄直入阳明之腑,以降其逆上之热,又用黄芩以清肺金之热,使其清肃之气下行,以助阳明之降力,黄连以清心火之热,使其元阳潜伏,以保少阴之真液,是泻之实所以补之也。若果不治大病,何以《金匮》治劳瘵有薯蓣丸。

续进两剂,逐次平复。愚曰∶“此乃胸中大气下陷,何医者不明如是,而用清痰之二陈也。

其方结时,揉之犹软,今已五阅月,其患处愈坚结。心房之内左浓于右,左下房浓于右下房几一倍,盖左房主接发赤血,功用尤劳,故亦加浓也。

愚曰∶此证心肺阳虚,脾胃气弱,为服苦寒攻泻之药太过,故病证脉象如斯也。若下痢已数日,亦可迳服此汤。

Leave a Reply